1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Druga bransoletka gratis”

2. Organizatorem Promocji jest właściciel marki Dedicante firma ZOE-Borowski Bartłomiejgo z siedzibą w Wałczu os. Moje Marzenie 4. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego  dedicante.pl (dalej również: „Sklep”).

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 12.04.2021 r. i trwa do 15.04.2021 r.

4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez dodanie do koszyka minimum 2 produktów z kategorii „bransoletki sznurkowe” https://dedicante.pl/66-bransoletki-na-sznurku i opłaceniu zamówienia. Polega ona na automatycznym naliczeniu rabatu w wysokości 59zł za co drugą bransoletkę dodaną do koszyka.

5. Klient otrzymuje dowolną ilość rabatów. Jeśli doda do koszyka 2 bransoletki otrzymuje jeden rabat 59, jeśli doda 4 bransoletki otrzymuje 2 rabaty 59zł , jeśli doda 6 bransoletek otrzymuje 3 rabaty itd.

6. Klient może skorzystać z promocji wiele razy.

7. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkty/produkty z obniżoną ceną (Korzyść). W
przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.

8. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

9. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

10. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.

11. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

12. Każde 2 bransoletki kupione z użyciem kodu rabatowego pakowane są do jednego pudełeczka ozdobnego.

16. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://dedicante.pl/content/3-regulamin-sklepu

16. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected] W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

17. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

18. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

19. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://merlin.pl/text/regulamin-sklepu/ oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.