Polityka Prywatności

1. Informacje Ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka”) określa reguły przetwarzania Twoich danych osobowych oraz informuje o prawach jakie Ci przysługują. Wierzymy, że podstawą skutecznej ochrony danych osobowych jest przejrzystość zasad oraz wyczerpująca informacja o tym, co dzieje się z danymi, które nam powierzasz.

Mając na uwadze powyższe, udostępniamy do Twojej dyspozycji informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz stosowanych plikach cookies.

Dane osobowe podane przez Ciebie w związku z wizytą w sklepie internetowym pod adresem www.dedicante.pl („Sklep”) są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym RODO, tzn. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123)

W celu realizacji wymogów ustawowych, administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Informujemy, że wyrazy pisane wielką literą, mają takie znaczenie jak w Regulaminie, chyba, że niniejsza Polityka wyraźnie stanowi inaczej.

2. Klauzula informacyjna

3. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Bartłomiej Borkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ZOE-Borowski Bartłomiej, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7651596084, REGON 320689407.

We wszystkich sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem:

 1. adres: Dedicante Bydgoska 16 78-600 Wałcz
 2. adres e-mail: sklep@dedicante.pl
 3. numer telefonu Sprzedawcy: 500 010 014

4. PODSTAWY ORAZ CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawy i cele przetwarzania będą różnić się w zależności od tego czy korzystasz tylko ze Strony czy także ze Sklepu.

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie i w celach jak niżej:

Podstawa prawnaCele przetwarzania
art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy- zawarcie i wykonanie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikowi treści dostępnych na Stronie, - zawarcie i wykonanie Umowy.
Art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadnione interesy Administratora.- udzielnie odpowiedzi na zadanie pytania poprzez Formularz kontaktowy dostępny na Stronie, - zapewnienia funkcjonalności Strony, - ułatwienia korzystania ze Strony w zakresie cookies, które są niezbędne (szczegóły o plikach cookies w pkt. III Polityki); - w celu rozpatrzenia reklamacji; - ustalanie, dochodzenie oraz obrona przed roszczeniami przez Administratora, Klienta lub osobę, której dane dotyczą, w szczególności poprzez dokumentowanie zrealizowanych usług; - przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa), na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest wykazanie, że czynności wykonywane na danych osobowych są legalne, - umożliwienie usług, wykonania Umowy na rzecz Klienta (dotyczy osób innych niż Klient, które Klient wskazał w umowie jako osoby kontaktowe); - zarządzanie relacją z Klientem; – zarządzanie bezpieczeństwem oraz oceną ryzyka operacyjnego; - marketing bezpośredni produktów i usług własnych w tym poprzez wysyłkę Newlsettera oraz działania takie jak np. przedstawianie aktualnych informacji branżowych, zapraszanie na wydarzenia organizowane przez Administratora oraz informowanie o usługach Administratora
Art. 6 ust. 1 lit c) RODO – obowiązki prawne ciążące na Administratorze, które wynikają z: - ustawy: o podatku od towarów i usług, o podatku dochodowym od osób prawnych; - ustawy: o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 18 ustawy o świadczeniu usług elektroniczną)- realizacja obowiązków podatkowych Administratora, w tym wystawienia faktury i rozliczenia Umowy; - realizacja usługi świadczonej drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony polegającej na umożliwieniu zapoznania się z aktualną ofertą Administratora;
Art. 6 ust. 1 lit a) RODO- udzielenia zgody na korzystanie z plików cookies w ramach Strony innych niż niezbędne (szczegóły o plikach cookies znajdziesz poniżej w Polityce Prywatności)

5. Przekazywanie danych odbiorcom

Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim z wyjątkiem następujących odbiorców:

 1. podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi IT (hosting, zarządzanie danymi, utrzymanie/serwis Sklepu);
 2. firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe;
 3. Dostawcy usług płatniczych (o ile Klient wybierze taki sposób zapłaty i jest to niezbędne)
 4. firmy prowadzące działania marketingowe;
 5. notariusze oraz kancelarie adwokackie lub radcowskie;
 6. podwykonawcy oraz dostawcy Administrator;
 7. podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa, np. organy nadzoru, organy ścigania czy sąd;

- w każdym wypadku, wyłącznie w zakresie w jakim ma to zastosowanie do działań związanych z celami wskazanymi w ust. 2 powyżej.

Administrator, oświadcza, że dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W razie, gdyby takie przekazanie okazało się niezbędna dla celów wskazanych w ust. 2 powyżej, przekazanie takie odbędzie się zgodnie z przepisami RODO, w szczególności na podstawie:

 1. Art. 45 ust 1 RODO – decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja),
 2. Art. 46 ust. 2 lit c) RODO – standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską (w przypadku pozostałych państw).

6. Zakres przetwarzanych danych osobowych

Administrator standardowo przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, dane do wysyłki Produktu (adres korespondencji), w tym dane kontaktowe (np. numer telefonu i adres e-mail).

7. Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu zakończenia współpracy z Klientem. Po upływie tego okresu Administrator będzie przechowywał dane osobowe, jeżeli zobowiązany jest do tego na mocy przepisów prawa przez okres przewidziany w tym przepisach lub w celu realizacji uzasadnionych interesów przez czas przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż 6 lat.

8. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa: dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych (aktualizacji), do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

9. Obowiązek podania danych osobowych

Administrator informuje, że podanie przez Ciebie danych osobowych jest:

 1. dobrowolne, lecz niezbędne do nawiązania i realizacji współpracy z Administratorem – w zakresie celów realizowanych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz wykonania Umowy;
 2. obowiązkowe – w zakresie celów przetwarzania realizowanych w oparciu o obowiązek prawny;

10. Źródło pozyskania danych osobowych w sytuacji, gdy nie pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą

W sytuacji, gdy przetwarzane są dane osobowe osób kontaktowych ze strony Klienta, źródłem danych osobowych jest reprezentowany przez te osoby podmiot – Klient Administratora.

11. Informacja o zautomatyzowaym przetwarzaniu danych osobowych

W ramach standardowych procesów, Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Klienta.

12. Informacja o stosowaniu cookies

 1. W celu ułatwienia korzystania ze Sklepu Administrator może zapisywać na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym pliki cookies.
 2. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. Cookies sesyjne (session cookies): są to pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
  2. Cookies trwałe (persistent cookies): są przechowywane na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies i pozostają tam do momentu ich usunięcia. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
  3. "Niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  4. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  5. "Wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
  6. "Funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Sklepu itp.;
 3. Korzystając z przeglądarki internetowej możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies. W ten sposób możesz blokować automatyczną obsługę plików cookies oraz ograniczyć lub wyłączcy dostępu plików cookies do Twojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 4. Administrator wykorzystuje cookies w następujących celach:
  1. konfiguracji Sklepu:
   • dostosowania zawartości Sklepu do preferencji użytkowników oraz jej optymalizacji;
   • rozpoznania urządzenia użytkownika Sklepu oraz odpowiednio wyświetlenia Sklepu, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   • zapamiętania ustawień wybranych przez użytkownika i personalizacji interfejsu użytkownika, np. w zakresie regionu, z którego pochodzi użytkownik,
   • zapamiętania historii odwiedzonych podstron w ramach Sklepu w celu rekomendacji treści.
  2. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Sklepu:
   • dostosowania zawartości Sklepu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika i odpowiednio wyświetlić Sklep, dostosowany do jego indywidualnych potrzeb;
   • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań użytkowników do Sklepu.
  3. zapamiętania lokalizacji użytkownika w zakresie poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
  4. analiz i badań oraz audytu oglądalności celem tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
  5. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Sklepu.
 5. Użytkownik, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookie obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookie oznacza zgodę na przechowywanie przez Administratora informacji o których mowa powyżej, zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z z 2021 r. poz. 576 ze zm.).
 6. Na podanych poniżej stronach możesz uzyskać informacje o możliwości konfiguracji plików cookie w przypadku najpopularniejszych przeglądarek:
 7. Możesz usunąć w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 8. Korzystanie ze Sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.  Dane zapisane w logach serwera nie są wykorzystywane przez Administratora celem Twojej identyfikacji.
 9. Logi obejmują dane takie jak – adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta odwiedzający. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 10. Logi serwera służą do administrowania Sklepem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 11. Administrator może wykorzystywać powyższe dane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem do poprawy jakości oferowanych usług. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają danych identyfikujących osoby odwiedzające Sklep. Dane te nie są ujawniane innym osobom i podmiotom.

13. Aktualizacja Polityki

Administrator zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub zmiany poszczególnych postanowień niniejszej polityki prywatności. W takim wypadku informacje o zmianie Polityki znajdziesz w Sklepie lub zostaniesz o niej powiadomiony poprzez wyświetlenie informacji na Stronie, Koncie Klienta lub wiadomość e-mail.

Zmiany Polityki w żadnym wypadku nie będą prowadzić do ograniczenia praw podmiotów danych jak też zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Prosimy o każdorazowe sprawdzenie naszej Polityki Prywatności przed skorzystaniem ze Sklepu, aby w razie możliwych zmian i aktualizacji zapoznać się z ich bieżącą wersją.

14. Postanowienia końcowe

Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2023 r.