Definicje

 1. Dane osobowe – dane osobowe Klienta lub osób przez niego wskazanych podane do wiadomości Sprzedawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 2. Dostawcy usług płatniczych – wskazane w Sklepie podmioty będące instytucjami płatniczymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, za pośrednictwem których Klient może opłacić Zamówienie.
 3. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 4. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 5. Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego jak też osoba fizyczna prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez taką osobę działalności gospodarczej.
 6. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 7. Konto – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.
 8. Newsletter – oznacza subskrypcje informacji handlowych dotyczących Sprzedawcy na indywidualne żądanie Użytkownika.
 9. Produkt – ostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 10. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 11. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami.
 12. Sprzedawca lub Administrator – Bartłomiej Borkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ZOE-Borowski Bartłomiej, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7651596084, REGON 320689407.
 13. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym dedicante.pl.
 14. Strona – strona internetowa pod domeną dedicante.pl., w ramach której funkcjonuje Sklep.
 15. System teleinformatyczny – oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń, informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia.
 16. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
 17. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 18. Umowa – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. W zależności od tego czy Zamówienie dotyczy także usługi świadczonej przez Sprzedawcę, Umowa może zawierać elementy umowy o świadczenie usług.
 19. Uśude – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 20. Usługa świadczona drogą elektroniczną – oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika na zasadach określonych Regulaminem. Usługa jest wykonana przez Administratora, w szczególności poprzez wysyłanie i odbieranie informacji lub danych za pomocą systemów teleinformatycznych w celu określonym niniejszym regulaminem na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 21 lipca 2000 r.
 21. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca stronę internetową pod adresem dedicante.pl, w tym Klient i Konsument.
 22. Zamówienie – oferta zakupu Produktu za pośrednictwem Sklepu wysłana przez Klienta, która po przyjęciu przez Sprzedawcę stanowi Umowę.

Regulamin Strony

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Uśude, Administrator ustanawia Regulamin określający zasady świadczenia Usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony, w tym także przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 2. Korzystanie ze Strony możliwe jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem po akceptacji postanowień Polityki Prywatności i dokonaniu wyboru odnośnie stosowania plików cookies.
 3. Niniejszy regulamin udostępniony jest nieodpłatnie za pośrednictwem Strony w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.
 4. Sklep internetowy Dedicante, dostępny w ramach Strony pod adresem internetowym dedicante.pl, prowadzony jest przez Bartłomieja Borowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ZOE-Borowski Bartłomiej, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7651596084, REGON 32068940.
 5. Niniejszy regulamin
  1. W zakresie w jakim dotyczy Usługi świadczonej drogą elektroniczną - skierowany jest do Użytkowników odwiedzających Stronę. Postanowienia o świadczeniu Usługi drogą elektroniczną zawarte są zasadniczo w pkt. II Regulamin Strony.
  2. W zakresie w jakim dotyczy zawierania i wykonania Umowy– dotyczy Klientów. Postanowienia dotyczące sprzedaży w ramach Sklepu zawarte są zasadniczo w pkt. II Regulamin Sklepu.
  Każdy może zapoznać się z treścią Regulaminu.
 6. Informacje o przetwarzaniu Danych Osobowych Użytkowników i Klientów zawarte są w treści Polityki Prywatności.
 7. Postanowienia Regulaminu w części III. Regulamin Sklepu - realizują wobec Konsumenta obowiązek informacyjny wynikający z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.
 8. Dostęp do informacji o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz do informacji, których wymóg dostarczania informacji wynikający z art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Sprzedawca będzie realizować poprzez powiadomienia dostępne na Stronie lub przekazywać na adres e-mail podany do wiadomości Sprzedawcy przez Klienta w tym celu.

§ 2

Administrator

 1. Administrator podaje do wiadomości Użytkownika następujące dane identyfikujące i kontaktowe:
  1. adres: Dedicante Bydgoska 16 78-600 Wałcz
  2. adres e-mail: sklep@dedicante.pl
  3. numer telefonu Sprzedawcy: 500 010 014
  4. numer rachunku bankowego Sprzedawcy 94 1090 1320 0000 0001 2110 4139
 2. Użytkownik może porozumiewać się z Administratorem za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 3. Użytkownik może porozumieć się telefonicznie z Administratorem w godzinach 9-14 w dni robocze.

§ 3

Rodzaje, zakres i warunki świadczenia Usługi drogą elektroniczną

 1. W ramach świadczenia Usługi drogą elektroniczną Administrator umożliwia:
  1. dostęp do treści zawartych na Stronie na indywidualne żądanie Użytkownika w tym aktualnej oferty;
  2. zamówienie Newslettera;
  3. założenie Konta;
  4. korzystanie ze Sklepu, składanie Zamówień celem zawarcia Umowy;
  5. kontakt z Administratorem za pośrednictwem wyodrębnionego w tym celu Formularza kontaktowego.
 2. Do korzystania ze Strony, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową dowolnego typu w najnowszej wersji z włączoną obsługą JavaScript,
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. włączona obsługa plików cookies niezbędnych do obsługi Strony.
 3. Użytkownik w celu korzystania ze Strony powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 4. Użytkownikowi zabrania się dostarczania za pośrednictwem Strony treści o charakterze bezprawnym.
 5. Użytkownik może zrezygnować z Usługi świadczonej drogą elektroniczną w każdym czasie:
  1. zamykając przeglądarkę, w której wyświetlana jest Strona,
  2. w wypadku Newlsettera – klikając w treści wiadomości „Rezygnuje z Newslettera”.
 6. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym na zasadach określonych przez RODO i Politykę Prywatności.
 7. W wypadku zastrzeżeń dotyczących Usługi świadczonej drogą elektroniczną Użytkownik może złożyć reklamacje. Tryb postępowania reklamacyjnego względem Umowy opisany jest w części III Regulaminu.
 8. Reklamacje składa się w formie dokumentowej na adres e-mail: sklep@dedicante.pl lub pisemnej, listem poleconym na adres siedziby Administratora.
 9. Prawidłowo złożona reklamacja co do funkcjonowania Strony powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. Oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres poczty, adres e-mail)
  2. Opis problemu będącego podstawą reklamacji.
 10. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni roboczych a odpowiedź wysyłana jest na adres e-mail użytkownika podany do wiadomości Administratora.
 11. Administrator informuje, że nie zidentyfikował szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem ze Strony, przy czym sugeruje się zachowanie ostrożności zwyczajnie wymaganej od każdego użytkownika sieci Internet.
 12. Administrator nie wprowadza do Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oprogramowania ani danych niebędących składnikiem Usługi. Użytkownik powinien jednak zapoznać się z zasadami Polityki Prywatności w zakresie korzystania i zapisywania plików cookies.

§ 4

Odpowiedzialność związana ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

 1. Odpowiedzialność Administratora w związku z Umową uregulowana jest w części III Regulaminu.
 2. W przypadku transmisji danych przez Administratora, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przekazywane dane pod warunkiem:
  1. nie inicjowania transmisji;
  2. nie dokonywania wyboru odbiorcy;
  3. nie usuwania oraz nie modyfikowania danych będących przedmiotem transmisji.
 3. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy także automatycznego i krótkotrwałego pośredniego przechowywania transmitowanych danych, jeżeli działanie to ma wyłącznie na celu przeprowadzenie transmisji, a dane nie są przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla zrealizowania transmisji.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii, działania siły wyższej, przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Administratora oraz nieprzestrzeganie Regulaminu przez Użytkownika.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:
  • brakiem możliwości dostępu do Strony w wyniku zdarzeń od niego niezależnych,
  • zdarzeniami takimi jak wirusy, trojany, ataki hakerskie lub inne podobne sytuacje,
  • przez błędy Systemu teleinformatycnzego lub błędy Środków komunikacji elektrniczniej w tym sprzętu Użytkownika.
 6. Z wyłączeniem Konsumentów i w graniach dozwolonych przez przepisy obowiązującego prawa, całkowita odpowiedzialność Administratora wobec Użytkownika w związku ze świadczeniem Usługi drogą elektroniczną jest ograniczona do strat bezpośrednich lub wysokości 500 (pięciuset) PLN w zależności do tego, która z kwot jest niższa.


Regulamin Sklepu

§ 1

Korzystanie ze sklepu

 1. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Klient może złożyć Zamówienie według swojego wyboru
  1. po rejestracja Konta lub
  2. bez rejestracji Konta.
 3. Rejestracja Konta następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie Formularza rejestracji udostępnianego przez Sprzedawcę w ramach Sklepu.
 4. Bezwzględnym warunkiem rejestracji Konta i złożenia Zamówienia jest przeczytanie akceptacja Regulaminu, postępowanie zgodnie z jego postanowienia oraz podanie tych danych osobowych, które są niezbędne celem realizacji Umowy.
 5. Klient loguje się na Kontro używając do tego stworzonych przez siebie przy rejestracji Konta danych uwierzytelniających - loginu i hasła.
 6. Sprzedawca może pozbawić Klienta możliwości do korzystania z Konta, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego; lub
  3. dopuści się innego zachowania, które może zostać uznane za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy lub osoby trzeciej.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych, w związku z określonymi funkcjonalnościami Sklepu internetowy jak dodanie opinii lub komentarzy, Sprzedawca może podjąć środki techniczne lub organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług lub praw osób trzecich, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie lub naruszenia dóbr, praw lub interesów Sprzedawcy lub osób trzecich
 8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów lub dla Sprzedawcy;
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet

§ 2

Zawarcie Umowy

 1. W celu zawarcia Umowy należy wejść na stronę internetową Sklepu, wybrać dostępny Produkt do koszyka, wypełnić Formularz Zamówienia, kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”, opłacić Zamówienie oraz postępować zgodnie z treścią Regulaminu.
 2. Złożenie Zamówienia wymaga zapoznania się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacji co potwierdzone jest przez Klienta kliknięciem oświadczenia o akceptacji przed zawarciem Umowy za pośrednictwem Sklepu.
 3. 3. Formularz Zamówienia powinien zawierać dane niezbędne do realizacji Umowy, w szczególności dane kontaktowe Klienta, adres odbioru Produktu oraz dane do rozliczenia ze Sprzedawcą. W przypadku gdy podstawą rozliczenia się jest faktura Klient zobowiązany jest podać dane niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury, a akceptacja Regulaminu równoznaczna jest ze złożeniem oświadczenia o otrzymaniu faktur drogą elektroniczną o następującej treści:

  „Niniejszym akceptuje wystawianie i przysłanie przez Sprzedawcę faktur VAT w formie elektronicznej, na podstawie przepisów ustawy z dnia 11marca 2004 r o podatku od Produktów i usług (t.jedn. Dz.U. z 2018 r. Nr 2174 z późn.zm). Sprzedawca zobowiązuje się do przesyłania faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w Formularzu zamówienia lub podczas rejestracji Konta. Klient zobowiązuje się przyjmować faktury w formie papierowej, w przypadku, gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesyłanie faktur drogą elektroniczną. Wycofanie akceptacji przysyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze pisemnej lub elektronicznej.”

 4. Klient zobowiązany jest opłacić Zamówienie za pomocą jednej z wybranych przez niego metod płatności dostępnych w Sklepie (tzw. zamówienie z obowiązkiem zapłaty).
 5. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości wypełnienie i przesłanie przez Klienta Formularza zamówienia poczytuje się za złożenie oferty w rozumieniu art. 66 i 66(1) kodeksu cywilnego, której treść uzupełniają postanowienia Regulaminu, a Umowa zostaje zawarta z chwilą dostarczenia Klientowi oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu oferty w formie potwierdzenia Zamówienia. Informacje zawarte w Sklepie mają charakter zaproszenia do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 kodeksu cywilnego.
 6. Sprzedawca przystępuje do realizacji Umowy niezwłocznie po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na adres podany do wiadomości Sprzedawcy podczas składania Zamówienia.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się z realizacją Umowy do czasu otrzymania od Klienta dodatkowych informacji, jeżeli od ich otrzymania zależy należyte wykonanie Umowy.
 8. Klient zobowiązany jest współdziałać ze Sprzedawcą w celu realizacji Umowy.

§ 3

Płatność i dostawa

 1. Ceny Produktów i wysokość wynagrodzenia podane w Sklepie są kwotami brutto.
 2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową.
 3. Klient może opłacić Zamówienie korzystając z metod płatności dostępnych w Sklepie, w szczególności:
  1. za pobraniem;
  2. przelewem bankowym;
  3. przelewem lub kartą płatnicza poprzez Dostawcę usług płatniczych.
 4. Dostawcą usług płatniczych i operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 5. Szczegółowe informacje o metodach dostawy oraz akceptowalnych metodach płatności znajdują się na Stronie.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 7. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. Paczka Pocztowa 48, Paczka Pocztowa 48 odbiór w punkcie, przesyłka pocztowa zagraniczna
  2. Przesyłka kurierska DPD
  3. Przesyłka kurierska Inpost, Paczkomaty inpost, Przesyłka impost pobraniowa
  4. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Bydgoska 16 Wałcz
 8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 9. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 10. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 11. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy,
 12. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 13. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej.
 14. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową.
 15. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 4

Reklamacje

 1. Procedura reklamacyjna obowiązująca Klientów:
  1. Klient może złożyć reklamacje na w następujący sposób:
   1. w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy;
   2. w formie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej sklep@dedicante.pl
  2. W reklamacji Klient zobowiązany jest podać przyczyny jej złożenia, dane dotyczące Umowy, dane Klienta, dane identyfikujące Zamówienie, adres do doręczeń, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz opis działań, o których podjęcie przez Sprzedawcę Klient wnioskuje. O ile reklamacja dotyczy wad fizycznych Produktu, Klient zobowiązany jest załączyć do reklamacji dokumentację fotograficzną potwierdzającą powstanie.
  3. Termin rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego wynosi 14 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania reklamacji.
  4. Jeżeli reklamacja nie zawiera dostatecznej ilości danych pozwalających na jej rozpoznanie przez Sprzedawcę, Sprzedawca wezwie Klienta (na adres e-mail lub adres do korespondencji) do jej uzupełnienia w terminie do 7 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania do uzupełnienia braków.
  5. W wypadku braku odpowiedzi Klienta w terminie, o których stanowi ust. 1.4. powyżej, Sprzedawca pozostawia reklamacje bez rozpoznania.
  6. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca może:
   1. podjąć działania, o które wnioskował Klient w reklamacji lub
   2. podjąć inne działania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 2. Procedura reklamacyjna obowiązująca Klientów będących Konsumentami:
  1. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamacje Konsumenta w terminie 14 dni od jej otrzymania.
  2. W razie braku otrzymania odpowiedzi od Sprzedawcy w terminie, o którym stanowi ust. 2.1. powyżej, uznaje się, że Sprzedawca uznał reklamacje.
  3. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
  4. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawca a Konsumentem będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Sprzedawca informuje, że istnieje możliwość skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:
   1. poprzez dobrowolną mediację, prowadzoną przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały, gdzie rolę mediatora w sporze pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem pełni pracownik ww. inspektoratu, zachowując zasady bezstronności i rzetelności, mając za zadanie m.in. zaproponować dostępne sposoby rozwiązania sporu; mediacja odbywa się z udziałem obu stron, bezpośrednio w siedzibie ww. inspektoratu albo w siedzibie Sprzedawcy.
   2. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi, działającymi przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, w tym np. przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie
   3. Konsument może zwrócić się o pomoc do powiatowego rzecznika konsumentów; powiatowi rzecznicy konsumentów są zlokalizowani przy starostwach powiatowych lub urzędach miasta (w przypadku miast na prawach powiatu), a ich zadaniem jest udzielania wsparcia merytorycznego, w tym bezpłatnej pomocy prawnej konsumentom. - więcej informacji o dostępie do ww. trybów i procedur rozstrzygania sporów w tym trybie znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl

§ 5

Odpowiedzialność Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową

 1. Postanowienia niniejszego §5 mają zastosowanie wyłącznie do Klienta będącego Konsumentem.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 3. W odniesieniu do Produktów z elementami cyfrowymi, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia Produktu z elementami cyfrowymi.
 4. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne rozpatrywane jest zgodnie z §4 powyżej. Zgłoszenie powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Produktu (kopia faktury, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Reklamacja może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dedicante.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy, z dopiskiem „Reklamacja”.
 6. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową.
 7. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z Umową, wartość Produktu zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową.
 8. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 9. Konsument udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Produkt na swój koszt.
 10. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1. zgodnie z ust. 6 Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową;
  2. Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową zgodnie z ust. 8 powyżej;
  3. oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta;
  4. brak zgodności Produktu z Umową:
   1. występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową; lub
   2. jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny (lub wynagrodzenia) albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych ust. 6 lub ust. 8 powyżej.
 11. Obniżona cena (lub wynagrodzenie) musi pozostawać w takiej proporcji do tej wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową.
 12. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 13. Sprzedawca informuje, że zgodnie z przepisami Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową jest nieistotny.
 14. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie Umowy Konsument może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Konsumenta wraz z Produktami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową.
 15. W razie odstąpienia od Umowy Konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.
 16. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 6

Prawa Konsumenta

 1. Sprzedawca informuje, że Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się dla:
  1. Umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;
  2. Umowy, która obejmuje wiele Produktów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części;
  3. Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  4. Pozostałych Umów – od dnia zawarcia Umowy.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu wysyłając go po wypełnieniu na adres poczty elektronicznej sklep@dedicante.pl Konsument powinien wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu na odstąpienie.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego (w Formularzu Zamówienia lub Koncie) adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. W sytuacji, gdy Konsument przy składaniu Zamówienia lub w trakcie realizacji Umowy wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. O ile Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia go osobiście przez Konsumenta.
 8. Sprzedawca zwraca uwagę, że:
  1. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu;
  2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  3. W sytuacji, gdy Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej wynagrodzenia przewidzianego Umową. Jeżeli wynagrodzenie jest nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 9. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów, o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności od Umowy:
  1. O świadczenie Usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny lub wynagrodzenia za usługi, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości; Dotyczy to w szczególności usługi wykonania graweru na Produkcie będącym biżuterią lub zegarkiem.
  2. W której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta albo służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 1.b) Dotyczy to w szczególności Produktów w ramach Personalizowanej Biżuterii.
  3. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism,
  5. O dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

§ 7

Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca odpowiada za utratę lub uszkodzenie części od chwili jej odbioru od kuriera.
 2. Postanowienia ust. 3 i 4 niniejszego §7 nie mają zastosowania do Klienta będącego Konsumentem.
 3. W graniach dozwolonych przez powszechnie obowiązujące prawo, całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta związana z Umową ograniczona jest do mniejszej z następujących kwot - (i) sumy zapłaconej przez Klienta tytułem realizacji Zamówienia lub (ii) sumy rzeczywistej szkody poniesionej przez Klienta. Powyższe ograniczenie nie dotyczy szkód wyrządzonych umyślnie. Sprzedawca nie odpowiada za szkody pośrednie, w szczególności utracone korzyści Klienta.
 4. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta z tytułu rękojmi. Sprzedawca nie odpowiada za:
  1. Niespełnianie przez Produkt oczekiwań Klienta nie wskazanych wyraźnie w Formularzu zamówienia;
  2. Brak dostępu Klienta do Sklepu lub brak możliwości korzystania ze Sklepu.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2023 r.
 2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w tym o charakterze technicznym, prawnym oraz zmianą zasad sprzedaży Produktów.
 3. W razie zmiany Regulaminu informacja o tym fakcie zostanie przedstawiona w Sklepie oraz zostanie rozesłana do Klientów, którzy posiadają zarejestrowane Konta w formie wiadomości e-mail na wskazany przez Klienta adres poczty elektroniczne lub poprzez zamieszczenie informacji bezpośrednio na Koncie. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od Umowy – wzór Pobierz